Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Posts Tagged ‘Yahya Kemal’

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın sergi salonunu geziyorum. Şairin çocukluğundan kızkardeşi Samiye’nin sakladığı eşyaları: Zıbınlıkları, mama kaşığı, saçlarından kesilmiş bir bukle, küçücükken giydiği kimi giysiler… Başka herhangi bir insana ait olduklarında hiçbir anlamı olmayacak bu eşyaların büyük şaire ait olması nasıl da bütün anlamını değiştiriveriyor.

İnsan kişiliğinin önemli bir bölümünün yaşamın ilk birkaç yılında belirdiği biliniyor. Yani nasıl koşullar altında, kimlerin çevresinde dünyaya geldiği kişioğlunun sonraki gelişimlerinin temel altyapısını oluşturuyor.

Nâzım Hikmet, pek çok yönden talihli bir çocuk. Hem anne, hem de babası aydın insanlar. Babası Hikmet Bey, güzel sanatlara ilgi duyan, iyi eğitim görmüş bir yüksek memur; annesi Celile Hanım ressam; babasının babası Mehmet Nâzım Paşa, Mevlevi tarikatına bağlı, özgürlükçü düşüncede şair ve çevirmen. Geniş aile çevresinde pek çok aydın insan var. Bu geniş ailenin kan bağları da Polonya’dan Anadolu’ya, İstanbul’a dek geniş bir coğrafyaya yayılıyor.

Nâzım Hikmet, 20 Kasım 1901’de Selanik’te doğduğunda (ailesi kırk gün için bir yaş büyük görünmesin diye 15 Ocak 1902 tarihini kabul etmiş, kendisi de bunu benimsemiştir) babası bu kentte memur olarak bulunuyordu. Aynı tarihte dedesi Nâzım Paşa ise Diyarbakır valisiydi. Kısa süre sonra dede Halep valiliğine atandı, baba da memuriyetten istifa edince aile Halep’te buluştu. Evde sürekli Mevlânâ’dan yüksek sesle şiirler okuyan Nâzım Paşa, torunu Nâzım’ın da şair olmasını istiyordu.

Kardeşi Samiye’nin doğduğu yıl (1907) dedesi yeniden Diyarbakır’a atandı. Hikmet Bey, babasından ayrılıp İstanbul’a dönmeye karar verdi. Önce Bahariye’de, Hikmet Bey’in Meşrutiyet’le birlikte yeniden memurluğa dönmesiyle de Göztepe’de oturdular. Nâzım buradaki Taşmektep’te ilk öğrenimine başladı.

Dede Nâzım Paşa emekli olup İstanbul’a dönünce yine torunuyla ilgilenmeye başladı. Nâzım, dedesinin Mevlevilerle yaptığı toplantıları izliyor, okunan şiirleri, yapılan sohbetleri dinliyordu. Kulağı burada saatler boyu okunan şiirlerin ezgileriyle doluydu. Öte yandan evlerine gelip giden postacının resimlerini yaparak bu alandaki ilk deneylerine de başlamıştı.

Dünyayı yeni yeni anlamaya başladığı bu ilk gençlik yıllarının başında çökmekte olan koca bir imparatorluğun enkazı içinde bulmuştu kendini.

Bu yüzden henüz on bir yaşında, 3 Temmuz 1913’te yazdığı ilk şiirinin adı “Feryad-ı Vatan”dır. Yedi dizelik bu şiir,

Vatanın parçalanmış bağrı

Bekliyor senden ümit

dizeleriyle sona erer.

16 Aralık 1914’te on iki yaşında yazdığı ikinci şiiri on bir dizelik “Bir Bahriyelinin Ağzından” ise,

Vatan uğrunda feda-yı cana

Benim gibi çok kişiler var

diyerek biter.

Bu iki şiirde ve sonrasındaki şiirlerde de görülen temel özellik genç Nâzım’daki yurtseverlik duygusudur.

Şairin yaşamının sonuna dek şiirlerinde hiç eksilmeden sürecek ana temalarından birini oluşturan yurtseverlik duygusu, onu ta en başta şiir yazmaya yönlendiren ana etken olmuştur.

Bu şiirlerde elbette dönemin ünlü yurtsever şairleri Tevfik Fikret ve Mehmet Emin Yurdakul’un açık etkileri görülmektedir.

Göztepe’deki evlerinin karşısındaki evde çıkan yangın (19.12.1914) Nâzım’a ilk şiiri olarak anımsadığı “Yangın” şiirini yazdırır. Bu olayı yıllar sonra şöyle anlatır:

“Karşımızdaki evde yangın çıktı. Yangını ilk görüşümdü. Şaştım, korktum. Büyük babam yangın bize atlamasın diye pencereden Kur’an’ı tuttu karşıdaki alevlere. Yangın söndü… Yaktığı evi kül ederek söndü kendiliğinden ve ben bir saat sonra ilk şiirimi yazdım: Yangın. Vezni büyük babamın yüksek sesle okuduğu aruzla yazılmış şiirlerinden kulağımda kalan ses taklitleriyle yapılmıştı.”

Göztepe’deki Taşmektep’te ilkokulu bitirince, dönemin en iyi okulu sayılan Galatasaray Lisesi’ne yazdırıldı. Burada daha ilkokula başladığında bir yıl Fransızca öğrenim yapan bir okulda öğrendiği Fransızcasını pekiştirdi. Ancak savaş yıllarında ailesinin gelirlerinin yetersizliği nedeniyle sonradan kaydı Nişantaşı Lisesi’ne alındı.

Yakına gelen savaş onun dikkatini de bu konuda yoğunlaştırdı. Hele savaşta dayısının ölmesine çok üzüldü. Onu anlatan şiirler yazdı.

Bir Akşam Deniz Bakanı Cemal Paşa’nın ziyareti sırasında Nâzım’ın denizcilerle ilgili yazdığı bir şiiri okununca Paşa, öğrenimini Bahriye Mektebi’nde sürdürmesini istedi.

1917’de on beş yaşında Heybeliada Bahriye Mektebine giren Nâzım Hikmet burada tarih ve edebiyat öğretmeni olarak dönemin ünlü şairi Yahya Kemal (Beyatlı) ile karşılaşır. Aile dostları olarak evlerine de gelip giden şaire büyük hayranlık duyar ve yazdığı şiirlerini ona göstererek eleştirilerini alır. Dahası genç Nâzım’ın kimi şiirlerini Yahya Kemal düzelterek, hatta yeni baştan yazarak yayımlatır. Bu şiirler daha çok gençlik aşklarına ilişkindir.

Bir keresinde kızkardeşinin kedisi üzerine yazdığı bir şiiri okuduğunda Yahya Kemal, kediyi de görmek istemiş, sonra da, “Sen bu uyuz kediyi bile bu kadar güzel anlatabildiğine göre iyi şair olacaksın,” demiş.

Yahya Kemal’in Nâzım’a bu denli ilgi göstermesinin altındaki temel neden ise annesi Celile Hanım’a duyduğu ve “Erenköyü’nde Bahar”, “Vuslat”, “Eski Mektup” gibi şiirlerine de yansıyan derin aşkmış.

Heybeliada’da üç yıl süren askeri eğitimden sonra stajyer güverte subayı olarak çalışmaya başlayan Nâzım, daha ilk günlerinde gece güverte nöbetinde üşütünce ciğerleri su topladı. Aylar süren sağaltımdan sonra tam iyileşememesi üzerine artık askerlik yapamayacağına karar verilerek sağlık nedeniyle 17 Mayıs 1920’de askerlikten çıkarıldı.

Bu arada annesi Celile Hanım’la babası Hikmet Bey 1917’de ayrıldılar.

Hececi şairler arasında aranan biri olan Nâzım, 1920’de “Alemdar” gazetesinin açtığı bir şiir yarışmasında “Bir Dakika” adlı şiiriyle birincilik ödülünü kazandı.

İstanbul’un işgal edilmesi üzerine yazdığı “Kırk Haramilerin Esiri” büyük ilgi uyandırınca Nâzım, birdenbire tanınan bir şair oldu. Ardından yurt sevgisini işleyen başka şiirler de yazdı.

Şair duyarlığı giderek eylemci bir içerik kazanıyordu. Aynı yıl “Alemdar” gazetesinde gördüğü bir şiirdeki “Benim gönlüm bir kelebek / Dolaşıyor çiçek çiçek” dizelerine karşın,

Benim gönlüm bir kartaldır,

Nerde güzel görürsem ben:

Haydi derim haydi saldır!

Böyle her an dövüşmekten

Gagasının rengi aldır!..

dizelerini yazar.

Reklamlar

Read Full Post »

Bu yazıda Turgay Fişekçi’nin son iki kitabı Dip Sevgi (1994) ile Sevgi Bağları’ndan (1998) yola çıkarak şiirinin bazı yönlerini değerlendirmeye çalışacağım: Okurun şiire göre konumu; yanıltıcı yalınlık; şiir-özyaşamöyküsü ilişkisi; lirik şiir; metinler ve bireylerarasılık; ahlaki ton; ideolojik boyut (yabancılaşmanın kırılması, siyasal söylem-şiirsel söylem bağıntısı); şiirin coğrafyası ve yolculuk izleği; doğa; yorum sorunu.

Değerlendirmelerimize Dip Sevgi’nin ilk şiiri “Kuvöz”le başlayalım: “Heyecanla kalkıyor başım yastıktan. / Bugün de doğdum. / Bahçede çan çiçeklerinin çınıltıları / Camda kül kedi, gözleri Kütahya çinisi” (s. 9; 1-4). Fişekçi’nin şiirlerindeki yalınlık, burada olduğu gibi, son derece yanıltıcıdır. “Kuvöz”ün açılış dizelerinin zorluğu da bunun bir göstergesi. Birkaç soruyla ne demek istediğimizi açmaya çalışalım: İlk dize, şairin kendisine seslenişi mi, aklından geçirdikleri mi, onu gözlemesi için okura bir çağrı mı, yoksa “heyecanla” belirtecinin ima ettiği bir şaşırtıcılığa hazırlıklı olunması gerektiğinin dile getirilmesi mi? Hatta bir tür “şizofrenik” yabancılaşma ânı mı (başın bedenden ayrı bir “nesne” gibi duyumsanması anlamında)? Hangi konumu seçmeli okur? Anlamsal çokkatmanlılığın sürdüğü ikinci dizede bu yeni doğmuş “bebek”, anne ya da babanın bir çıngırakla bebeğe dilin anlamlandırdığı bir dünyayı değil, salt duyumsamanın dilini sunması gibi, şairin ona sunduğu “bahçede çan çiçeklerinin çınıltıları”nı duyar (ya da “bahçede çan çiçeklerinin çınıltıları”nı ya da “bahçede çan çiçeklerinin çınılları”nı; ama aslında hepsini birlikte). Bu ses yinelemesi (aliterasyon), bir eğretileme midir? Öyleyse, neyin eğretilemesi? Ne olursa olsun, sinestetik bir deneyimin söz konusu olduğu kesin. İşitmenin ardı sıra görme: “Camda kül kedi, gözleri Kütahya çinisi.” Yine ses yinelemesi, ama bu kez açık bir kültürel göndermeyle (“Kütahya çinisi”) bakış açısı değişir; hem kuvöz imgesi, hem de ikinci dize (“Bugün de doğdum”) bebeği çağrıştırırken, artık bir yetişkinin bakış açısı devreye girer. Ama bu yeni bakış açısı, bebeğin duyum dünyasını silmez, hatta onun varlık alanına müdahale etmez; çünkü kedi neredeyse belli belirsiz, bulanık, siyah-beyaz tonların egemen olduğu bir algılama evreninde, kül rengi bir “kütle” gibi algılanır. Zaten çini gözler de, nesnelerin net çizgilerle birbirinden ayrılmadığı duyumsal bir algılamanın söz konusu olduğunu gösterir. Bu dizeyi bebeğin bakış açısından okuyalım: (Cam)-(kül=kedi)-(gözler=çini). Elbette, bebeğin bakış açısı dilsel göstergelerle aktarılamaz; çünkü dile girmek, kültüre girmek demektir. Bir başka deyişle, bebek için cam da yoktur, kül de, kedi de, göz de, çini de. Ama zaten burada, sonradan, retrospektif bir bakışla, iki bakış açısının çakıştırılması söz konusudur; böyle bir şeye, bir yaşantı olarak yaşanabilirliği dışında, dış dünyada bir karşılık aramak bir tür umarsız bir Atlantis yolculuğuna çıkmak olur.

Birazdan koku duyusu da devreye girer; burada bir an durup, ikinci kıtanın ilk dizelerine bakalım: “Senin dünyandayım. / Kuzu kestanesi kokuyor yüzün / Her şey iki insan arasında olması gerektiği gibi” (5-7). “Senin dünyandayım”? Demek ki, bizden ikinci kişiye seslenen bir söze tanık olmamız isteniyor yalnızca. (Belli bir zorlamayla, ama dilsel göstergelerin okura tanıdığı bir yetkiyle, bu dizenin de tek tek biz okurlara seslendiğini varsayabiliriz.) “Her şey iki insan arasında olması gerektiği gibi”, bir savsöz mü? “Bizim aramızda olması gerektiği gibi” mi yoksa? Sonra şiirdeki biz: “Bir iç sıkıntısı / Odamızı genişletir…” (10-11); sonra 13-14. dizelerde bir an “ben”e dönüş (“Köyevleri siler gözyaşımı. / Hiç çıkmak istemem bu kuvözden”); en sonunda, gene ikili boyutu içeren dizeler: “Yatağımız, birlikte yaptığımız salımız / Oradan seyrediyoruz / Tufan’ına doğru uzaklaşan dünyayı” (14-17). Artık sinestetik duyumdan bir kez daha, üstelik bu kez oldukça yüklü bir kültürel göndermeye (“Tufan”) geçiş. Sanki dış dünyanın seslerine, kokularına, görüntüsüne kendisini açan bebekten, kendisini dış dünyaya kapayan yetişkine doğru bir gidiş bu. Aynı zamanda, duyu verileriyle dünyayı algılayanın doğa ve çevreyle kurduğu ilişkiden, bu ilişkiyle tanımlanmış “ben”den; iki kişinin oluşturduğu, biraz içe kapalı bir “biz”e doğru bir ilerleyiş. Uyku, Fişekçi’nin şiirinde çok önemli bir yeri olan ölümün bir provası sanki; uyanış da bir tür yeniden doğuş. Uzaklaşmanın en güzel göstergesi, baştaki “çınıltı”nın yerini çok tanıdık bir kültür nesnesinin, Tufan’ın alması. Şimdi biz seyredileniz. Üstelik Tufan’a doğru giderken. Belki burada da tıpkı “Kütahya çinisi” göndermesinde olduğu gibi iki düzlemli bir eğretileme söz konusu: İlki, yukarıda da belirttiğim gibi, iki bakış açısının çakıştırılması; ikincisi ise, kolektif belleğimizdeki bir imgeyi çağrıştırarak, şiirin öznel yönünün yanı sıra yaratılan “kamusal alan”. Bir yandan dünyaya karşı beninden ödün vermemeye çalışan tekbenci bir ses (“Hiç çıkmak istemem bu kuvözden”); bir yandan tarihsel, mitsel, dinsel nitelikli Tufan’ın “şimdi”ye taşınması, ama tarihselliğinin de korunması; bir yandan da Tufan imgesinin çevresinde ileriye-geleceğe/geriye-geçmişe doğru ilerleyen dünya – tarihsel-mitsel bir yapının olanaksız bir zamansal düzenlemenin öğesi haline gelmesi (gerçi dil, yukarıda “şimdi” sözünü tırnak içine alarak dikkati çekmek istediğim gibi, doğası gereği böyle bir zamansal düzenleme olanağını içinde barındırır; ama Fişekçi’nin şiiri çok daha karmaşık bir söylemsel kurguyu içerir). İşte Fişekçi’nin şiir söyleminin sordurduğu zor soru: Birkaç sesin iç içe geçtiği bu şiirde, nerede durmalı? Ama bu çözümlemeyle bir yanıta da ulaştık sanki. Bu soru, Fişekçi’nin giriştiği çok zor bir işi (lirik şiir yazmak) nasıl başardığını gösterdi bize.

Lirik şiir, bazen sanıldığının aksine, bir “ben şiiri” değildir. Bir şiiri lirik kılan şey, “ben” değil, “ben” ile okurun paylaştığı ortak zemindir (yukarıda buna siyaset biliminden ödünç aldığım bir terimi kullanarak “kamusal alan” demiştim). Öyle ilginç bir alandır ki bu, hem bütünüyle şairin “ben” diyen sesine aittir, hem de bütünüyle ortak alana. Bu yüzden, Fişekçi’nin şiirini bir iç dökme ve/veya kendi yaşamından söz etme gibi göremeyiz. İç dökme ve/veya “şair”in kişisel yaşamı okuru hiçbir biçimde ilgilendirmez; niye ilgilendirsin, eğer bir biçimde okurun da paylaşabileceği estetik bir nesneye dönüşemiyorsa, kişiselliği aşan bir nesnellik kazanamıyorsa? Bir şiirden bir hayat çıkarmak istemek, psikolojinin alanına girer, edebiyat eleştirisinin değil. Şimdi lirik şiir üzerine söylediklerimizi Fişekçi’nin “özyaşamöyküsel” izlenimini uyandıran şiirleri üzerinde sınayalım. Bu kez Sevgi Bağları’nın ilk şiiri “Yapı”ya bakacağız: “Üsküp’te doğmuş babam / Yahya Kemal’den yirmi sekiz yıl sonra / O da yüzünde taşırdı Balkan rüzgârlarının esmerliğini / Rakofça kırlarının havasını” (s. 9; 1-4). İlk dizenin ima ettiği “özyaşamöyküsellik” ikinci dizeyle ( “Yahya Kemal’den yirmi sekiz yıl sonra”) hemen silinir; doğrudan Yahya Kemal’in “Açık Deniz” şiirinden alınan dördüncü dize (“Rakofça kırlarının havasını”) ise açık bir metinlerarası ilişki kurarak, özyaşamöyküsel izlenimin kurmaca yönünü vurgular. Fişekçi’nin Akdenizli mizah duygusunda hem bir beklentiyi yaratmanın, hem de bu beklentiyi boşa çıkarmanın zevki kolaylıkla hissedilebilir (Fişekçi’nin şiirinde Beckett’i andıran yönler de var; özellikle Godot’yu Beklerken’i). İkinci dizeyle merceğe alınan şiirdir artık. Fişekçi, babasını değil, Yahya Kemal’i, şiiri düşünmeye yöneltir bizi. Niçin Ahmet Haşim’den yirmi yedi yıl sonra değil; ya da Edip Cansever’den on altı yıl önce? Fişekçi’nin, buradaki tercihinin de özyaşamöyküsel bir bilgiyi gösterdiğini söyleyebilirsiniz; bu itiraz yalnızca kamusal alanın çerçevesinin çizilmesi anlamında haklı görülebilir. Kaldı ki, bu çerçeveyi belirleyiş bile öznelci bir bakış açısının ürünü değildir; Haşim ve Cansever’i odağa alarak sorduğumuz sorular bunun niye böyle olduğunu gösterecektir: Yahya Kemal Türk şiirinde bir kırılma noktasıdır, ondan sonra demek, mutlak anlamda modern(ist) Türk şiiri demektir; oysa Haşim’i hem genel olarak Türk şairleri, hem de şiir okuru, modern şiir tarihimizin önemli bir halkası olarak okuma eğilimindedir (bir başka deyişle, onun tarihselliğini, belli bir tarihsel ânı göstermenin ötesinde düşünmek zorundayız; aynı şey, Nâzım Hikmet için de söylenebilir). Gönderme Cansever’e olsa, az önce sözünü ettiğimiz kırılma noktasını imlemek gene söz konusu olamayacaktı. Fişekçi Yahya Kemal’i anarak öznellikten, bireysel yaşama ilişkin bir ayrıntıdan, nesnel alana, kamusal alana girmiş olur; artık şiir okurları olarak ortak okumalarımız onu bir çıkış noktası gibi alıp öncesini ve sonrasını düşündürür bize. Üstelik, bu çok küçük, ama stratejik açıdan çok önemli hamle, neredeyse Fişekçi’nin poetikasının özlü bir anlatımını içerir. Fişekçi’de kişisel yaşam, hatta kişisel yaşantı ancak şiirin tarihine eklemlenebildiği, orada kendine bir yer bulabildiği ölçüde önem kazanır. Bu bir özyaşamöyküsü olarak görülebilirse, ancak Augustinus’un ve Rousseau’nun İtiraflar’ı, Dante’nin Komedya’sı, Petrarca’nın Canzoniere’si anlamında bir özyaşamöyküsüdür. Kaldı ki, yapıttan hayata (ya da tersi) dolayımsız bir yol olduğunu düşünmek, edebiyat eleştirisinde “naif gerçekçilik” adı verilen yanılgıya düşmek olur. Şiirden ikinci bir alıntı, bu yönü daha net olarak görmemizi sağlayabilir; askerliğinde DDR’nin bir sınır kasabasındaki on dört yaşında bir çocuğa kendini anlatan mektuplar yazdığını belirten Fişekçi şiiri şöyle sürdürür: “Yeryüzü diye bir şey var. / İnsana uygun bir yapı. / Geçip bütün sınırları / Üstüne boylu boyunca uzanmayı bekleyen” (15-18). Burada da, özyaşamöyküsel görünen askerlikte mektup yazma ayrıntısı hemen beşinci kıtanın ilk iki dizesindeki şaşırtıcı evrensel bakışla dengelenir. Fişekçi’nin büyük bir ustalıkla ve hiçbir biçimde yapaylığa düşmeden gerçekleştirdiği şey, yaşamöyküsünü evrensel bakış açısından değerlendirmektir; mektuplar yazan askeri, yeryüzünün bakış açısıyla değerlendiririz, tersi değil. Bu son kıta, özlü bir şiir-yaşam bildirisi içerir (ama bir kez daha yinelemek gerekirse, bu bildiriye indirgenemez): Ne Türk şiirini “Balkan rüzgârları”ndan, Doğu, Batı ve aslında dünya şiirinden soyutlayarak okuyabiliriz; ne de kimi zaman harita üzerinde cetvelle çizilen ülkeler arası sınırları, özellikle insanlar arası iletişim söz konusu olduğunda, aşılmaz bir mutlaklık olarak görebiliriz.

Yukarıda söylenenlerle bağlantılı bir nokta, Fişekçi’nin şiirindeki metinlerarasılık özelliğidir. Bu yön son derece özgündür; o kadar ki, belki de “metinlerarasılık” sözü bile onun öteki şairlerle ilişki kurma tarzını göstermede yetersiz kalır. Bu kez Dip Sevgi’deki “Kara Kış” şiirinden yola çıkalım: “Asma bahçelerde hurma rakıları yok / Ne bir çiçek taraçalarda / Ne bir yudum su / — Uydu fotoğraflarında ağlayan insanlar görülür mü?” (s. 11; 1-4). Çağdaş Türk şiirine aşina olan her okurun mutlaka fark edeceği üzere; alıntıdaki son dize, Orhan Veli’nin ünlü “Ağlasam dokunabilir misiniz gözyaşlarıma mısralarımda?” dizesini çağrıştırır. Fişekçi’nin şiirinde, Orhan Veli’nin uğrunda büyük bir mücadele verdiği, ama yer yer kaçınamadığı “şairanelik” yoktur. Bunun da nedeni şudur: Şairanelik, sözü alt etmek, yenmek; dikkati duyguya çekmek ister. Oysa, elbette her zaman üstün gelecek olan sözdür. Üstelik, sözün karşısına duyguyu koyan şairi bekleyen bir tehlike vardır her zaman: Söz, felsefi bir dille söylemek gerekirse, bu tür bir özcülüğü ya da Ortaçağ’ın ünlü tümeller tartışmasını andıran bir kavram gerçekçiliğini her zaman tarihsel planda bozguna uğratır. Sözün yerine geçirilmek istenen duygu ya da “gösteren”in, “imleyen”in değişmez bir “gösterilen”e indirgenmesi, duygu olmak isteyen sözü eskitir, “antika” bir eşyaya dönüştürür. Dikkat edilmesi gereken bir nokta var burada. Kendi başına bir “duygu”, daha doğrusu bir duyguyu gösteren dilsel bir öğe elbette “eski(tile)mez”; o her zaman yeni bağlamlarda yeni anlamlar yüklenebilecek bir gizilgüçtür; bir yapı taşıdır, bir lego parçasıdır. Fişekçi’nin şiirine dönmek gerekirse: “Yanık kokuları köreltmiş burunlarını / Dilleri kurumuş mart kedilerinin. / Şafakla gelen ölüm kuşları / Bırakıyor toprağa tohumlarını. / — Radarlar görür mü yanan badem ağaçlarını?” (5-9). Bir önceki soruda olduğu gibi, burada da “Radarlar görür mü…?” sorusu, şimdiden “eskimiş” bir çevreci duyarlığının, daha doğrusu duygusallığının göstergesi değildir; bir başka deyişle, siyasi-ideolojik söylemin şiir söylemi üzerinde egemenlik kurması söz konusu değildir. Tam tersine, iki soru da, duygu fetişizmi riskini ustaca savuşturan, her zaman “yeni” kalacak olan şiirsel söylem öğeleridir. T. S. Eliot’ın “Çorak Ülke”sini andıran bir çoraklığın ortasında, koku alma duyularını yitirmiş, dilleri kurumuş kedilerin; onun yanı sıra bambaşka bir gerçeklik boyutunu imleyen “ölüm kuşları”nın ardından gelen soru, hep bu imge düzeni içindeki yeriyle ve her çağda yeniden yorumlanarak anlam kazanacaktır. Bir kez daha basmakalıp bir duyarlığın çok ötesinde, Fişekçi bize benzersiz bir gizilgüç sunar.

Fişekçi, birçok şiirinde şairlere seslenerek, onları anarak, onlara gönderme yaparak kendi “edebiyat tarihi”ni oluşturur. Bu şairlerin anıldığı şiirler, bağlamlar bir araya getirildiğinde, evet, bir edebiyat tarihi oluşur gözlerimizin önünde, ama bu aynı zamanda bir insanlar tarihidir ve bir şair asla eserine indirgenmez. Bu yüzden metinlerarasılık sözünün Fişekçi’nin şiirindeki tutumu açıklamaya yetmeyeceğini belirtmiştim; burada karmaşık, iki yönlü, diyalektik bir “hal”den söz edilebilir: metinler ve bireylerarası bir ilişkiler ağı, şiirsel söylem yoluyla, ancak ayrıntılı bir çözümlemeyle açığa çıkarılabilecek yepyeni bir tarihsel kavrayışa işaret eder. Dip Sevgi’de Can Yücel (“Kara Kış”), Edip Cansever’le Ümit Yaşar Oğuzcan (“Son Fotoğrafında”), Behçet Aysan (“Duman’ın D’si”), Bedri Rahmi (“Bağımlılık”), Nâzım Hikmet (“90. Yaşgününde Nâzım Hikmet’e”); Sevgi Bağları’nda Yahya Kemal (“Yapı”), Melih Cevdet (“Yeni Yıl”), Goethe (“Her Şey Yıkılırken…”), Nâzım Hikmet ve Behçet Necatigil (“Ev Ödevleri”), Sappho ve Homeros (“Ege Yolculuğu”), İlhan Berk (“Gün İçinde”), Ritsos ve Çapan (“Komşuluk”), Bach, Wagner, Goethe ve Schiller (“Thüringen Beşlisi”), hep birer birey olarak çıkar karşımıza. İlginç bir biçimde, hem yaşantının içinde yer alan, hem bize o yaşantıyı “yorumlama”yı öğretenler kişilerdir onlar. Bazen bu öğretme, yaşanmamış bir şeyin şiir yoluyla zihinde yer etmesi ve yaşandıktan sonra o şiirin ışığında anlam kazanmasına dönüşür; Nâzım’a yazılan şiir bunun en tipik örneklerinden biridir: “Hayatı senden öğrendim / Bir gelinciğin taç yapraklarının nasıl sevileceğini / Dünya’nın nasıl “müthiş” bir meyva olduğunu / İnsan bundan henüz habersizken / Senden öğrendim” (Dip Sevgi; “90. Yaşgününde Nâzım Hikmet’e”; s. 34; 1-5). Demek ki, ister şiirin-kültürün tarihiyle, ister siyasal-ideolojik söylemle ilişki açısından bakalım, Fişekçi’nin şiirinin bunları hep dönüştürerek, yeniden düşünerek şiirine kattığını görürüz.

Üzerinde durulması gereken bir nokta da, Fişekçi’nin şiirinde kimi zaman özellikle ağırlığını duyuran “ahlaki ton”dur. İlk bakışta bir ahlakçının sesini duyuyormuşuz izlenimini uyandıran pek çok şiire örnek olarak “Uygarlık”a bakalım; bu şiirin ilk dizeleri sanki okurdan ahlaki bir tutum takınmasını ister gibidir: “Temelinde toplugömütler / İnsan derisinden abajurların aydınlattığı odalar olan / Aç çocuk gözlerinin / Çan sesleri gibi rüzgârlarda dağılıp unutulduğu / Bir uygarlık bizimki” (Dip Sevgi; s. 10; 1-5). Oysa Fişekçi şiirinin “yanıltıcı yalınlığı” burada da bir an durup düşünmemizi gerektirir. Fişekçi’nin yaptığı, her şeyden önce tarihsel bir ânı saptamaktır; bir ahlakçıdan farkı, hem seçtiği ayrıntılarda, hem bu ayrıntıları yansıtırken kullandığı imge düzeninde, ama en son aşamada şiirsel söylemin bütününde kendini gösterir. “İnsan derisinden abajurların aydınlattığı odalar” somut tarihimize özgü bir gerçektir ve şiirde bir imge, söylemin bir öğesi niteliği edinir. Fişekçi, bir ahlakçının yapacağının aksine, genellemeye gitmez; hatta onda tam tersi bir tutum söz konusudur: Bir genellemenin, soyutlamanın ürünü olan uygarlık kavramı, bu “aklî” yönün ötesinde, tarihsel planda, somut yaşananlar temelinde sınanır. Sonuç, neredeyse mantıksal bir açmazın gösterilmesine dönüşür: “Uygarlık” soyutlaması, tarihte, somut planda karşılığını bulamadığımız bir nitelikler toplamını andırır; öyleyse ya tanımda bir değişikliğe gitmek, ya da içeriğini gene somut düzlemde, yani eylem planında farklı kılmak gerekir: “Uygarlık bize daha çok uzak / İlk insandan bu yana / Acı çektirdiğimiz kadar insanı / Mutlu kılmadıkça” (14-17).

Fişekçi’nin “ahlaki” tutumunu açıkça ortaya koyan en hüzünlü örnekler, Madımak Oteli “vakası”na ilişkin şiirleridir. Fişekçi, Asım Bezirci ve Behçet Aysan’ın korkunç ölüm yolculuğunu, onların bireyselliklerini öne çıkararak yansıtır. İlkinde, Asım Bezirci’nin elinde bir sopayla çekilmiş son fotoğrafından yola çıkarak, birkaç dizede bir Bezirci portresi çizer: “Asım, yüz yüze gelemedi canına göz dikenlerle / Yüz yüze gelse de kullanamazdı o sopayı / O eller, o bakışlar, o boyun büküş, kullanamazdı / Hayatın hep acemisi” (Dip Sevgi; “Son Fotoğrafında”; s. 16; 8-11). Fişekçi’nin başarısı (bu sözcüğü yazarken, arka plandaki ölümün ağırlığıyla, duraksıyorum), daha önce de belirttiğim gibi, hiçbir biçimde genellemeye gitmeksizin, bir insanın beklenmedik bir olay karşısındaki kişisel, bireysel tepkisini verebilmesinden kaynaklanır. Bezirci, onu tanıyanların (ya da benim gibi onu kitaplarından, yazılarından, fotoğraflarından bilenlerin) çok iyi sezdiği gibi, bir insana savunma amacıyla da olsa sopayla saldıramayacak birisidir. Fişekçi’nin şiiri bu noktada neredeyse dayanılmaz bir insanlık dramını duyurur bize: Ne yazık ki, oyun sırasında rol gereği ölen oyuncuların oyunun bitiminde “dirilip” seyirciyi selamladığı bir oyundan farklı olarak, hiç provasını yapmadığı bir rolü oynamak zorunda kalmanın “beceriksizliği”ni yaşar Bezirci. Öte yandan, bu birkaç dizede çizilen “yakıcı” resim farklı bir anlamda genellik kazanır. Hiçbir görüntünün duyuramayacağı ağırlıkla ölüm ânını; elinde bir sopa, şaşırmış, çaresiz, ölüme giden, şiddeti bu çehresiyle belki de hiç düşünmemiş, hissetmemiş birisinin yalnızlığını hissettirir bize. Bu görüntü, artık şiirsel-insani düzlemde işlev gören bir imgeye dönüşür: Bize, o ölümden sorumlu olduğumuzu duyurur; Bezirci gibi şiddet kavramıyla bir arada düşünemeyeceğimiz bir kişinin “verim”inden (dostluğundan, bize öğrettiklerinden, yazılarından, sevgisinden) pay alanlar olarak onun ölümünden de payımızı almak zorunda olduğumuzu hatırlatır. Fişekçi dramatik kavramının çift anlamlılığından yararlanarak şöyle bitirir şiirini: “Çok kavgalar gördük, sahnede olsa / herkes çok gülerdi / Ölüm henüz yeryüzüne inmemişti / Düşmanlarımızı da severdik” (18-21).

Aynı gözlemler Fişekçi’nin Behçet Aysan için yazdığı şiir için de geçerlidir. Şaşırtıcı bir başlık: “Dumanın D’si, Boğulmanın B’si, Çarkıfelek’te Size Ölüm Çıktı”. Fişekçi şiirinin çok önemli bir öğesi olan ve çok genel bir sözcükle söylemek gerekirse “sürpriz” ya da “beklenmediklik” diye adlandırabileceğimiz öğe burada gene en “acı” yönüyle çarpar bizi: Adeta bir oyun oynama duygusuyla (şiir, insan zihninin yarattığı en zeki oyun değil midir?) bir araya gelen edebiyatçıların, beklenmedik bir “son” karşısında (beklenmedik bir anda tiyatro sahnesini aydınlatan ışıkların kesilmesi gibi), her tür kurgulanmış davranışı, tutumu bir yana bırakarak “doğaçlama” oynaması (bir kez daha duraksıyorum bu sözleri yazarken). Orada, o geri dönüşü olmayan anda, Behçet Aysan da tıpkı Bezirci gibi, bütün insani görkemiyle belirir karşımızda: Boğucu dumanların ortasında, çevresindeki insanlara yardım etmeye çalışan, Hipokrat yemini etmiş bir doktor… bir şair. Fişekçi’nin son dizeleri: “Dışardakiler de insandı / Zafer çığlıklarıyla / yanan insanları seyredenler. / İçerdekiler de insandı / boğulan birini bırakıp gidemeyecek, / onunla ölümü paylaşacak denli” (Dip Sevgi; “Dumanın D’si”; s. 17; 11-16). Sonsuza dek dondurulmuş bir film karesi sanki: Ölenler ile ölümü seyredenler. Fişekçi şiiriyle bu “zor” olaydan, travmayı her yönüyle bilinç düzeyine çıkarmamızı sağlayacak şekilde, bir başka deyişle sağaltıcı bir etkiyle arındırır bizi. Ağır bir travmanın bilincine varış. Yakıcı alevler, boğucu bir duman ve tarihimiz, kültürümüz üzerinde kapkara bir gölge: 2 Temmuz 1993, Sivas, Madımak Oteli. Madımak-Ölüm: Oyun duygumuzda açılan kapanmaz yara; anlamsız “sevgi sözcükleri”ni bir şamar gibi, tarihsel yaşanmışlığın sevgisizliğiyle yüzümüze çarpan an; ölümün yeryüzüne (bilincimize) bütün yakıcılığıyla inişi…

Fişekçi’nin şiirindeki ahlak boyutu ve siyasal-ideolojik söylemin şiirsel söyleme dönüştürülmesiyle ilgili bir başka örnek de Dip Sevgi’deki “Son Dünya Savaşı” şiiridir. Çok ince bir denge üzerinde duran bu şiir de, söylemin içerdiği bütün bildiklik duygusuna karşın, okurun kemikleşmiş beklentisini kırar: “Sığınaklara indirelim kuşları … balıkları … ağaçları” sözleriyle başlayan şiir daha sonra “Arı bakışını çocukluğun / indirmeliyiz sığınağa … / Ucu işlemeli mendili, kavun kokusunu / Yumuşaklığını bir dere yatağının … / Zor günlerde alnımıza konan o eli” dizeleriyle sürer ve “Sığınağa indirelim Dünyayı” dizesiyle son bulur (Dip Sevgi; “Son Dünya Savaşı”; s. 13). Belki bir kafesteki kuşları, bir akvaryumdaki balıkları, minyatür ağaçları sığınağa indirebiliriz; ama istesek de, çocukluğun arı bakışını, kavun kokusunu, bir dere yatağının yumuşaklığını, hele hele “zor günlerde alnımıza konan o eli” sığınağa nasıl indirebiliriz? Son dizedeki imkânsızlık zaten apaçık: dünyayı sığınağa indirmek. Fişekçi, gerçek şiirin her zaman dile getirdiği bir şeyi dile getirir; gene felsefi bir dille söylemek gerekirse: “Dünya olduğu gibi olandır”. Bu geri döndürülmesi olanaksız “dünyasallık”, Fişekçi’nin şiirindeki imkânsızlığın neyi ima ettiği konusunda bir ipucu verir bize: Nesnel dünyayı, eşyayı, doğayı ancak bir anı olarak (“alnımıza konan o el”) bir başka uzama taşıyabiliriz; ama bu yanımızda götürüşü de önceden yaşadıklarımız, özlemlerimiz, arzularımız belirlediğinden, bu sığınak ancak, alegorik bir yoldan, bir ötedünya ya da bir yok-ülke (ütopya) gibi tasarımlanabilir. Bu da aslında az önce söylediklerimizi yeni bir dille söylemek gibidir: Dünya olduğu gibi olandır ve şiir metafiziğin bir adım ötesine geçerek insanlığımızla, tarihselliğimizle ya da “dünyaya fırlatılmışlığımız”la başbaşa bırakır bizi.

Önemli bir nokta da, Fişekçi’nin şiirinde edebiyat-sanat, hatta genel olarak her tür kültür ürününün, o ürüne verilmiş emekle birlikte düşünülmesidir. Bunun güzel örneklerinden biri Dip Sevgi’deki “Yüzyılın Sonu” şiirinin ilk dizeleridir: “Bu bürümcük elbise / onu dokuyanın güzelliğini kattı / asma bir gül gibi / balkon demirine yaslanan bedenine”. Ya da yine Dip Sevgi’deki “Andre Teis İmzalı Aynalara Bakarak” şiiri: “Belki bir Rum’dun / Belki bir Levanten / Aynalara döktüğün sırlarınla / Sır olup gittin / Ardında parlayan çocuk gözleri. / Aynalardan bakıyorsun şimdi geride kalan dünyaya / İşlediğin geyiklerinle, gelinlerinle, elma ağaçlarınla” (s. 29; 1-7). Fişekçi’deki bu güçlü diyalektik ilişki, tarihten sanata, sanattan tarihe uzanan güçlü organik bağ, şiirinin en çekici yönlerinden birini oluşturur. Kültür insanlarının, genel olarak da insanların hep emekleriyle ve günlük yaşamlarıyla birlikte düşünülmesi, günlük yaşamda da, sanatta da farkına varmadan yaşayabileceğimiz yabancılaşma duygusunu kırmanın yollarından biridir. Sevgi Bağları’ndaki “Beyaz Kiraz Likörü” bunun en çarpıcı örneklerinden birini oluşturur. İlk bakışta, ardındaki emekten çok kolay soyutlanabilecek beyaz kiraz likörü, İtalyan Lokantası’ndaki yaşlı garsonun sözleriyle ardındaki tarih ve emeği bütün çarpıcılığıyla okura duyurur: “‘Beyaz kiraz likörü,’ dedi, ‘yalnızca Yugoslavya’da yapılırdı, serin dağlı kirazlar ülkesinde. Savaş başladığından beri artık gelmiyor’” (8-10). Bireylerarası ilişkide bu emek o kadar önemlidir ki, Fişekçi en yakın aile üyelerini bile hep onu temel alarak düşünür, sözgelimi annesini: “Annemi çok sevdim, emeği çok sevdiğimden / Diktiği gömlekleri, pantolonları giydim / Sevinç duydum kesip biçtiğini düşündükçe kumaşlarını / Gömlek yakalarım tersyüzlüdür hep / Sevgiden atılamazlar” (Sevgi Bağları, “Hayat Sevgisi”, s. 14, 2-6). Benzeri biçimde, dayısını anlattığı şiirinde, ondan kalan duyguyu da, emek verdiği ürünlerde bıraktığı iz çerçevesinde düşünür: “Hâlâ üzerinde otururum yazı yazarken / Dayımın yaptığı sandalyenin / Annemin çamaşırları onun şifonyerinde durur / Bir divanı var ağabeyimde” (Sevgi Bağları, “Sevgi Bağları”, s. 16, 29-32). Bunun yanında, daha yapay, dolaylı bir izin kalmamış olması o kadar da önemli değildir: “Bir de fotoğrafı olacak kim bilir nerde!” (33). Fişekçi, Goethe gibi yapıtıyla öne çıkan bir sanatçıyı bile somut üretimiyle düşünür; Weimar’da Goethe’nin elinden çıkmış parkı andıktan sonra şöyle sürdürür şiirini: “Uzun kışlarında Kuzey’in / O sonsuz yeşil yağmurların içinde / Beyaz bir fulya olan Roma Evi / Şairden bir armağan” (Sevgi Bağları; “Her Şey Yıkılırken”; s. 20; 16-24).

Fişekçi’nin şiirlerinde coğrafya ve yolculuk izleğine gelince… Fişekçi için dış dünya “nesnel”, “ortak” bilginin sınanabileceği bir alandır. Onun şiirinde yabancı ülkeler hemen her zaman yola çıkılan anayurda göndermelerle anılır. Sözgelimi, “1855 Yılının Açık Bir Bahar Günü…” şiirinde bir Paris görünümü şöyle anlatılır: “Ya henüz hiç yapı yok / Ya da ağaçların altında kalmışlar / Ada vapurundan Kadıköy’e bakıldığında / hiç ev görünmeyen günler gibi” (Dip Sevgi; s. 45; 5-8). “Napoléon’un Yolu” şiirinde Fransa’nın Gap şehri için “Gap, Amasya’nın Fransızcası” denir. Zürih’te Lenin’in oturduğu evin anlatıldığı “Lenin’in Evi”, şu dizelerle biter: “Böyle şeyler belki bizim İstanbul’da da var / Ama kim bilir nerede gömülü?” “Alsace” şiirinde Altkirche’deki evler de “Altkirche’de karşıma çıktı / Tahta kirişli Karadeniz evleri” dizeleriyle betimlenir. Bu şiirlerde, yabancı ülkelere gidiş, hem hep yola çıkılan ülkenin yeni bir gözle görülmesi, bir analojinin nesnesi kılınması, oradaki yaşantının yeni bir gözle değerlendirilmesi anlamına gelir; hem de yabancı ülkeyi anlamanın, tanımanın, hatta oradaki fiziksel çevreyi betimlemenin bir çerçevesi işlevini görür. Fişekçi’nin şiirinde hep olduğu gibi, burada da diyalektik bir ilişki söz konusudur; yola çıkılan ülke de, gidilen ülke de kişinin bakış açısını değiştirir, zenginleştirir. Fişekçi’nin Dip Sevgi’deki “Napoléon Yolu” şiiri bu diyalektik yönü çok güzel sergiler. Şiir şöyle başlar: “Napoléon’a hiç benzemediğimi anladım / Geçtiği yerlere bakarken / 1815’de sürgünden dönerken Elba adasından. / Cannes, Grasse, Digne, Sisteron, Gap…” (1-4). Sonra Fişekçi tek tek bu şehirlerin her birinin insanı sonsuza dek orada tutacak güzellikte olduğunu söyler. Sonra şiirini şu dizelerle bitirir: “Napoléon’un geçtiği her yer bana yurt olabilirdi / Şiirler yazdığım yeryüzünün pek çok başka yeri gibi. / Anasından uzakta / Umutsuz, yalnız bir kuzucuk gibi Anadolu / Ardımdan bakmasa” (21-25). Bu şiir de, Fişekçi’nin sevdiği paradokslardan birini içerir: Bir yandan şiirin vesilesi Napoléon’un geçtiği şehirlerdir; bir yandan da Fişekçi kendi “hayali yolculuğu”nda Napoléon’un deneyimini yinelemesinin kendisi için olanaksız olduğunu belirtir. Kaldı ki, “umutsuz, yalnız bir kuzucuk”u andıran Anadolu zaten baştan olanaksız bu yolculuğa izin vermez. Onun çağrısı, bir yandan Anadolu’yu, öte yandan Fransa’yı kendi tarihi ve yolculuklarıyla başbaşa bırakmak anlamına gelir. Ama bu arada, bu hayali yolculuk, aslında hiçbir şeyin artık eskisi gibi kalmayacağını da gösterir: Fransa’da tarihsel bir yolculuğu somut bir plana aktararak düşünmek bile hem kendi yurdumuza, hem Fransa’ya bakışımızı değiştirmiştir (bu şiiri okuyan bir Fransız da aynı perspektif değişikliğini yaşayacaktır, bir başka ülkeden bir okur da). Bu şiirlerde yolculuk, biraz da din yolculuklarını andırır: Hem fiziksel olarak mekân değiştirmeyi, hem de ruhsal düzlemde yaşanan değişimi imler.

Fişekçi’nin şiirlerinde doğa başlı başına bir inceleme konusu. Bu yazıda bu konuya yalnızca genel olarak, Sevgi Bağları’ndan “Yeni Yıl” şiirinin çözümlenmesi çerçevesinde değinebileceğim; bu çözümleme, yazının başında yorum sorunu sözüyle ne kastedildiğini de göstermiş olacak. Önce şiiri aktaralım:

Zamanlardan uzak

Bir elma ağacıyım bu dünyada

Her yıl bir neden bulur çiçeklenirim

Kimi yıl kar sularıyla beslenir köklerim

Kimi erkenden dökülür içimdekiler

Başka ağaçlar olmayı da özlerim

Ilık iklimlerin nemli topraklarında yaşamayı

Melih Cevdet’in yazlık evinde

Masasının üzerinde unuttuğu saatim

Sabahattin Eyuboğlu’nun duvarında bir kilim

İçimde büyüyen hücre

Ülkemin üzüntüsüdür

Göğsümde şiirden bir uykusun

Gözlerin açıldığında başlar yeni bir hayat

Gerinir dünya, oturur kahvaltısına

Dersimiz Güzellik der

Homeros’tan başlayalım hayata

Geçmişe gittikçe yaklaşılır yarına

Göğsümde şiirden bir uyku

Kollarım, çiçekli dallar

Şiirin söylem düzeyinde çözümlemesine girişmeden de, “Zamanlardan uzak bir elma ağacıyım”, “Göğsümde şiirden bir uykusun” ya da “Geçmişe gittikçe yaklaşılır yarına” gibi dizeler, Fişekçi’nin şiirini yorumlamanın hiç de kolay olmadığını gösterir. Sözgelimi birinci dize, hem bir insan gibi konuşan bir elma ağacı olarak, hem ağacın sesine bürünerek konuşan “şair” olarak, hem şairin ağacın konuşması gibi apaçık bir mantıksızlığı okura göstermesi (yani, metinsel bir stratejiye dikkat çekmesi) olarak okunabilir; bu okumalar da, neredeyse sonsuz olasılıklar zincirinin yalnızca birkaç halkasıdır (sözgelimi, bir gün, belki benim bu yazıda söylediklerim de Fişekçi’nin bu dizesinin yorumlanmasında bir öğe işlevini görebilir). Üstelik, söylemsel çözümleme hiçbir biçimde bu dizeyi “düz” bir anlatıma indirgeyemez. Bugün artık bir edebiyat metnindeki bazı yazınsal öğeleri o kadar kanıksamış durumdayız ki, bazı soruları soramaz hale geldik. Oysa, sözgelimi Dante Yeni Hayat’ta Aşk’ı kişileştirdiğinde, bir kişi gibi konuşturduğunda, buna açıklama getirme zorunluluğunu duyuyordu; öyle ya, Aşk gibi soyut bir kavram nasıl olur da konuşabilir? Fişekçi’nin bazı şiirlerinde takındığı çocuksu şaşırmışlık, naiflik tutumunu takınarak bu soruları sorduğumuzda, onun şiiri açısından da bir yorum sorununun söz konusu olduğunu göreceğiz.

Fişekçi, şiirin ilk iki dizesiyle, birkaç düzlemli bir anlam yapısı kurar: “Bu dünyada” uzamsal bir gösterge iken; “zamanlardan uzak”, yeri belirlenmiş kendiliği zamansal boyutuyla tanımlar, ama belirli bir âna değil, genel olarak bütün anlardan uzak oluşa dikkati çeker. Fişekçi, neredeyse mantıksal bir önermenin titizliğiyle, buradaki özdeşliğin – ”elma ağacıyım” – yanıltıcı olduğunu (zaman boyutundan soyutlanmış bir nesneyi düşünmek olanaksız olduğu için), bir başka deyişle yalnızca dilsel düzeyde geçerli olabileceğini gösterir. Ne var ki, dil demek anlam demektir. Öyleyse, Fişekçi’nin dizelerini “anlamlandırmaya” çalışalım: Elma ağacıyla kurulan özdeşliği yalnızca ağacın uzamsal yönüyle, buradalığı, üstelik geniş zaman anlamında buradalığıyla özdeşlik açısından düşünün. Zaman boyutunun aradan çıkarılması, kusursuz bir özdeşlik yapısı kurma yükümlülüğünden de kurtarıyor beni. Demek ki, uzamsal sabitliğiyle bir ağaç gibiyim; kendimi devinen, bir yerden bir yere hareket eden bir beden gibi değil, toprağa kök salmış, yerinden kıpırdayamayan bir durağanlık gibi düşünüyorum. Ama dinamik bir durağanlık bu aynı zamanda. Bedenin devingenliği bir yandan bir nedensellik ve rastlantı zincirini, öte yandan bu zincire bir anlam yüklemeyi zorunlu kılarken, ben salt doğa edimlerinin yön verdiği bir edilgenliğim. O devinen, bu yüzden de kendini özgür, bağımsız sanan beden ne büyük bir yanılsama içinde! Aslında bütün benliğiyle dışa bağımlı. Oysa bütünüyle doğanın yön verdiği benim ağaç-bedenim böyle bir kısır döngünün dışında. O zaman, bir başka özgürlük alanı belirir önümde: Hayal kurmak. Bir noktayı unutmamalıyız: Burada tıpkı Kafka’nın Gregor Samsa’sı gibi alegorik bir özdeşlik söz konusudur; yani nasıl Samsa’yı bir böcek-insan olarak düşünmek zorundaysak, burada da gözümüzün önüne hem ağaç, hem beden olan bir ağaç-beden gelmeli.

Bu alegorik ikili kendilik, hayalle birlikte bedensel duyuşa geçebilir: Artık bir özlemin öznesi ve nesnesidir o: Buradalığın, toprağa bağlılığın çaresizliği, değişimi ya bir özlem olarak (“başka ağaçlar olmayı da özlerim”), ya da düzdeğişmece yoluyla kendini bir başka “nesne” gibi düşleyerek gerçekleştirir (“Melih Cevdet’in … / … saatim / … Eyuboğlu’nun duvarında bir kilim”). Neden eğretileme değil de düzdeğişmece? Çünkü burada, eğretilemede olduğu gibi, bir şeyi bir başka şeye benzetme ya da kendisiyle özdeş bir kendiliğin benzetme yoluyla şu ya da bu niteliğini vurgulama söz konusu değildir; Fişekçi bizden dil dışında bir olanaksızlık olan (ve bu yönü, yoğunluğu dolayısıyla şiir dilinde daha da belirgin hale gelen) bir özdeşliği düşünmemizi ister: Ağaç gibi değil, ağaç; saat gibi değil, saat; kilim gibi değil, kilim. Bu dizeler, Fişekçi’nin kurduğu ikili kendiliğin ne kadar gerekli olduğunu gösterir: Elbette, özlem de, hayal de, insan bedenine özgüdür, ama beden Melih Cevdet’in saatini ancak bir anı, bir anektot, bir ayrıntı olarak taşıyabilecekken, ağaç dolayımıyla sağlanan düzdeğişmece onun ontolojik bir plana kaydırılmasını sağlar. “Evinde saatim” bir oluş halidir artık, bir anektot olmaktan da çıkmıştır, edebiyat tarihi dediğimiz “antikacı dükkânı”ndaki bir ilginçlik olmaktan da. Aynı şey kilim için de geçerlidir. İkili kendilik “ağaç” yönüyle saate dönüşürken, “beden” yönüyle Melih Cevdet’le, onun unutma edimiyle, yaşadığı mekânlarla, tarihsel ve yazınsal kimliğiyle ilişki kurar. Bu saat-beden titiz mekanik tasarımıyla hem “zamanlardan uzak”tır, hem de bir “zaman-ölçer” (buradaki zaman, edebiyatın zamanıdır); öte yandan kilim, titiz “sanatsal örgüsü”yle gene bir ilişkiler ağı “dokur”. Bu şiir stratejisi öylesine ilginçtir ki, aslında Melih Cevdet’le Eyuboğlu’nu da nesneleştirir: Onlar artık saati unutan ve duvara kilimi asan birer özne olmaktan çıkarlar; daha doğrusu, bu özneliklerini korusalar bile, aynı zamanda ağaç-beden iken saat-beden ya da kilim-beden olanın ontolojik varlığını belirleyen referans noktaları olma anlamında nesneleşirler.

Şiirin üçüncü kıtası (“İçimde büyüyen hücre / Ülkemin üzüntüsüdür”), bir nirengi noktasıdır. Ağaç-bedenin içinde büyüyen, bu yönüyle de neredeyse bedenin bütünselliği dışına (içine?) taşmış, alegorik bir nitelik edinen (kanserli?) hücre, gene uzamsal bir gösterge olan, ama burada yukarıdakinden farklı olarak zamansal bir tasarım değil, psikolojik bir tasarım şeklindeki “ülke”yle özdeşleştirilir. Son kıtada, son dizeye kadar, bir süre ağaç arka plana itilerek bedensellik öne çıkarılır ve doğrudan seslenilen ikinci bir “kişi” devreye sokulur. Bahar, şiir olanın uyanışı, onun gözlerinin açılmasıyla başlayan yeni hayat, dünyanın yeni bir güne, yeni bir başlangıca en “eski” olanla, Homeros’la başlaması; elbette, burada “eski” ilk olan (arkhe), ilkörnek (arketip) anlamındadır. Fişekçi, eleştiride ne yazık ki her zaman göremediğimiz bir bilinçlilikle, edebiyatın tarihinin değişik bir zamansal düzen gereğince işlediğini, bu farklı tarih açısından kaba bir neden-sonuç ya da öncelik-sonralık ilişkisinin geçerli olamayacağını gösterir bize; bu yüzden de, edebiyatın tarihinde “geçmişe gittikçe yaklaşılır yarına.” Son dizeyle, her iyi edebiyat yapıtında olduğu gibi, başa döneriz. Ama gene her iyi edebiyat yapıtında olduğu gibi, bu başa dönüş bir değişimin, diyalektik bir sürecin de göstergesidir. O “güzel” ağaç-beden, ağaç yönüyle zamanlardan uzak, toprağa kök salmış, baharın (umudun, neşenin) izlerini (“çiçekli dallar”) taşıyan bir oluş haliyken; beden yönüyle, Fişekçi’nin şiirlerinde her zaman olduğu gibi, yazınsal bir üst-tarih kuran, gözlemci konumunu edinebilmek için sabit ama dinamik bir noktadan bakandır. Bu “okuma”nın çok daha kapsamlı bir okumaya bir ilk adım gibi görülmesi gerekir; çünkü bu şiirdeki uzam ve zaman düzenlemesi de, tarih anlayışı da, edebiyat-sanat kavrayışı da başlı başına bir yazı konusu olabilecek karmaşıklıktadır.

Sanırım, bu şiire ilişkin çözümleme biraz da bu ana kadar söylediklerimizin bir sentezi işlevini gördü. Fişekçi’nin şiiri sonsuzcasına akan duru bir ırmak; orada biz de sonsuzcasına kalabiliriz, ama ne yazık ki olanaksız bu. O yüzden, bir dostumuza, gördüğümüz ve onunla paylaşmak istediğimiz bir güzelliği anlatırken olduğu gibi ve ne şeftalinin tadını, ne de duru bir ırmağın içimizde uyandırdığı coşkuyu dil yoluyla aktaramayacağımızın bilincinde olarak,  Fişekçi’nin şiiri üzerine kısa bir yol göstergesiyle bitirelim yazımızı. Bana “Fişekçi’nin şiirini tanımlar mısın?” diye soran bir dostu zihnimde canlandırıp, şöyle diyorum ona: “Homeros şiirinin duruluğu ve bilgeliğinden, Dante şiirinin etik ciddiliğinden, Shakespeare şiirinin evrensel ilgisinden beslenmiş bir şiir.”

(Varlık, Sayı: 1051, Mayıs 2001)

Read Full Post »